Stump Lake Park

Previous | Home | Next

Submerged trees